Szolgáltatásaink

Alapszolgáltatások:

Szociális étkeztetés

Intézményünk feladata: a napi egyszeri meleg étel biztosítása azoknak a szociálisan  rászoruló embereknek a számára, akik étkeztetése, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy szociális helyzetük miatt, önmaguk számára tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Nógrádmegyerben fontos célkitűzés, hogy ne maradjon napi meleg étel nélkül egyetlen rászoruló személy sem.

A napi egyszeri meleg ételt a kérelmező igénye szerint házhoz szállítjuk, de lehetőség van az ebéd helyben fogyasztására is, illetve elvitellel való igénybevételére. Jelenlegi, összesen 30 fő étkező közül legtöbben a lakásra szállítást választják, mivel fenntartónk a lakásra szállítást térítésmentesen biztosítja.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a házigondozó nők a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére saját  lakókörnyezetükben  biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás feladata gondoskodni azokról a szolgáltatást kérő személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.

2018 évben 11 főt láttunk el ilyen módon, 2019 évben 9 fő az ellátottak száma.

hazisegitsegA házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

1. Szociális segítés keretében biztosítjuk

a) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést
b) A háztartási tevékenységben való közreműködést
c) Segítség nyújtást vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában
d) Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözést.

2. Személyi gondozás keretében biztosítjuk

a) Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartását
b) Gondozási és ápolási feladatok ellátását

Szakosított szolgáltatás:

Idősek Otthona

Az idős magukról gondoskodni nem képes, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő, lakóhelyükön nem gondozható személyek számára végleges otthont és ellátást nyújt.
Biztosítja az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő környezetet, elhelyezést, élelmezést, szükség szerint ruházatot. idosekotthona
Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletről, biztosítja ápolásukat, biztosítja a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást.
Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató foglalkoztatásukat.

Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.

A Virágsziget Gondozási Központ/ Idősek Otthonába nem vehető fel olyan személy, aki olyan fokú pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, amelynek az ellátását az intézmény szakmai szempontok alapján vállalni nem tudja. Továbbá azok a demens,-  (demencia: az agyi zavarok következtében beálló, fokozatos mentális képességromlás, elbutulás, melynek jellemzői: a memóriacsökkenés, zavartság és az intellektuális képesség hanyatlása. Gyakori betegség, és az életkor kitolódásával egyre többeket érint) – személyek sem, akik a Demencia Centrum, illetve pszichiáter, pszichológus által kiállított szakvélemény szerint középsúlyos, vagy súlyos demenciában szenvednek.  Ennek eldöntésére az intézmény vezetője és orvosa együttesen jogosult.

Az Idősek Otthona országos hatáskörrel rendelkezik, tehát bármelyik településről vehet fel kérelmezőt.

Az Idősek Otthona fennállása óta mindig 100%-os kihasználtsággal működött, így van ez napjainkban is. 34 férőhelyen jelenleg öt férfi és 29 nő él együtt. Az átlag életkor igen magas, 80-85 év közötti. Két 100 éves lakónk is volt már, akiknek emlékezetes születésnapi ünnepet szerveztünk.
Az intézmény nem nyújt emelt szintű ellátást, ezért bekerülési költséget sem kell fizetni, viszont emelt szintű gondozást nyújtunk, jó hírnevünk a várakozók magas számán mérhető.
Intézményünkben alapelv, hogy gondozottjainknak annyi segítséget nyújtsunk, amennyit állapotuk megkíván, meglévő képességeiket igyekszünk megőrizni, megakadályozva ezzel idő előtti leépülésüket.

Tárgyi feltételek

Az Intézmény szép, rendezett környezetben található, az idősek kellemes pihenését szolgáló gondozott, parkosított udvarral.
A korszerűen felújított, akadálymentes, napfényes és tágas intézményben az ellátottak 2 és 4 ágyas, új bútorokkal felszerelt szobákban vannak elhelyezve. Mindenkinek saját élettér áll a rendelkezésére, ahol személyes ruházatát, tárgyait elhelyezheti. A közösségi terekben a látogatók fogadására, valamint rendezvények megtartására alkalmas társalgó, van kialakítva. Az Idősek otthona és az Idősek Klubja gondozottjai a társalgót, az éttermet, és a mellékhelyiségeket, közösen használják.

Néhány kép a feltételekről

Mindezek mellett található még az épületben befejező-tálaló konyha, tágas étkező, mellékhelyiségek és zuhanyzók, nemek szerinti megosztásban. Iroda, nővéri szoba, orvosi szoba, pihenésre alkalmas pihenőszoba, személyzeti öltöző és különböző raktárhelyiségek.
A fizikai biztonság érdekében olyan környezet került kialakításra, amelyben az idős emberek könnyen tudnak tájékozódni, mozogni mind a lakószobájukban, mind az Otthon bármely ré szén. Biztonságos közlekedésüket szolgálják a küszöböktől mentes, kapaszkodókkal felszerelt folyosók, lépcsők, közlekedők. Az emeletre egyszemélyes felvonóval, tudnak feljutni a mozgásukban korlátozott ellátottaink.

 Személyi feltételek

Az intézményben a szakképzettségi arány 100%-os, ami a jó munkához elengedhetetlen.
Felsőfokú végzettséggel három fő rendelkezik.
Az ápoló, gondozói munkakörben dolgozók folyamatos munkarendben munkaidő keret alkalmazásával dolgoznak.
Fontos a „nővérek” és ellátottjaik között kialakult jó hangulat és nyílt kommunikáció, mellyel sok mentális problémára tudunk fényt deríteni.
Az ellátásokon túl, rendszeres prevenciós tevékenységet is végzünk az intézményben a diabetes és a hipertónia megelőzése érdekében.

Lakóink összetétele megköveteli, hogy különös figyelmet fordítsunk az egyenlő bánásmód elvére.

Az intézmény kapcsolatrendszere

Az ápoló, gondozók munkájuk során szorosan együttműködnek a településükön az egészségügyi ellátást biztosító Háziorvosi Szolgálattal, a helyben működő Gyógyszertárral, a Polgármesteri Hivatallal, illetve azon intézményekkel és személyekkel, melyekkel az együttműködést a segítségre szoruló kliens érdeke megkívánja.

Jó a kapcsolatunk a település többi közintézményével; Óvodával, Általános Iskolával, Művelődési Házzal, a helyi civil szervezetekkel, az Együtt – Egymásért Egyesülettel, a helyi  szinten működő Polgárőrséggel és utolsóként, de nem utolsó sorban az Egyházközséggel, annak plébániai kormányzójával és a helyi KARITASZ szervezettel.

Az intézmény munkáját közvetlenül kiemelkedően segítő szervezet a:

„Szívdobbanás Nógrádmegyerért Alapítvány”,

mely közhasznú alapítvány, adományaiból és nyertes pályázataiból közvetlenül hozzájárul az itt élő idősek mindennapi életszínvonalának emeléséhez, jobbá tételéhez, illetve az itt folyó gondozási tevékenységek színvonalasabbá tételéhez.

Az alapítvány székhelye szintén ebben az épületben van. Önkéntesei is itt végeznek önkéntes tevékenységet.

A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

A szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről a Polgármesteri Hivatalban, Családsegítő Szolgálatnál, kifüggesztett tájékoztató szórólapokból, az időszakosan megjelenő helyi újságból a Nógrádmegyeri Hírmondó-ból kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.

Természetesen személyesen az intézményben való megkereséskor is pontos információt nyújtanak ápoló, gondozóink minden érdeklődő számára, látogatási időben de.10.00-18.00 óra között, vagy az intézményvezetővel való személyes találkozáshoz telefonos időpont egyeztetés után, a megbeszélt időpontban.

További ismereteket nyújt még, a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ honlapja www.megyerotthon.hu, és Facebook oldala, melyen a legtöbb aktuális programunkról tájékoztatjuk a  Virágsziget Gondozási Központ ismerőseit.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.